Chủ nhật, 20/08/17 03:21:48

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối

(ccb - 15/09/2015) -

Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối trình Chính phủ trong tháng 12/2015. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai xây dựng dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối (sau đây viết tắt là Nghị định) theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008.

Để hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônđề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu và góp ý kiến bằng văn bản cho dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối.

Văn bản và file mềm góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối) trước ngày 25/9/2015 theo địa chỉ:

Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối.

Số 10 Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04) 37711114 – Fax: (04) 37711125

Email: thunn.cb@mard.gov.vn hoặc nghemuoi.cb@mard.gov.vn

Tài liệu dự thảo Nghị định được gửi kèm theo Văn bản này, đồng thời được đăng tải trên Website của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại mục Góp ý văn bản pháp luật (http://www.mard.gov.vn/gopyvanbanphapluat) và Website của Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối tại mục Lấy ý kiến dự thảo – góp ý văn bản (http://www.chebien.gov.vn).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôntrân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

Tài liệu bao gồm:

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ;

- Dự thảo Nghị định.

Link Site
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 20 tỷ USD trong 7 tháng
Mục tiêu 250 triệu USD và 10.000 tỷ đồng của ngành chè
Xuất khẩu lâm sản tăng 12,7%
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng qua đạt hơn 17 tỷ USD
Xuất khẩu gỗ vào châu Âu nhiều triển vọng khả quan
Nông nghiệp có thể tăng trưởng cao trong năm nay
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 ước đạt 2,8 tỷ USD

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO - GÓP Y VĂN BẢN
  XIN Ý KIẾN 03 DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THỦY SẢN KHÔ
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
  Xin ý kiến góp ý Dự thảo báo tổng hợp “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ – ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
  Góp ý cho 03 Dự thảo TCVN: Máy Máy nông nghiệp tự hành; Thiết bị bảo vệ cây trồng
  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ, ĐIỀU, RAU QUẢ
  Góp ý cho Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị của Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối