Chủ nhật, 20/08/17 03:17:52

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

(ccb - 16/03/2015) -

Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối thông báo kết quả đấu thầu gói thầu: “Điều tra thực trạng chuỗi giá trị sản xuất, chế biến tiêu thụ và đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng cao su”.

Căn cứ kết quả Hội đồng chấm thầu, Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối ra Quyết định số 164/QĐ-CB-NS ngày 27 tháng 02 năm 2015 về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầuGói thầu “Điều tra thực trạng chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ và đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng cao su”, thuộc dự án “Điều tra thực trạng chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ và đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng cao su”.

Nội dung thông báo chi tiết như sau:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Điều tra thực trạng chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ

và đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng cao su

Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Điều tra thực trạng chuỗi giá trị sản xuất, chế biến tiêu thụ và đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng cao su.

2. Tên dự án: Điều tra thực trạng chuỗi giá trị sản xuất, chế biến tiêu thụ và đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng cao su.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi Hồ sơ.

4. Giá gói thầu: 985.407.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi năm triệu, bốn trăm linh bẩy nghìn đồng).

5. Giá trúng thầu: 985.400.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi năm triệu, bốn trăm nghìn đồng).

7. Quyết định phê duyệt: Số 164/QĐ-CB-NS ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầuGói thầu “Điều tra thực trạng chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ và đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng cao su”, thuộc dự án “Điều tra thực trạng chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ và đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng cao su”.

8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03/03/2015 đến 31/12/2015.

Link Site
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 20 tỷ USD trong 7 tháng
Mục tiêu 250 triệu USD và 10.000 tỷ đồng của ngành chè
Xuất khẩu lâm sản tăng 12,7%
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng qua đạt hơn 17 tỷ USD
Xuất khẩu gỗ vào châu Âu nhiều triển vọng khả quan
Nông nghiệp có thể tăng trưởng cao trong năm nay
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 ước đạt 2,8 tỷ USD

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO - GÓP Y VĂN BẢN
  XIN Ý KIẾN 03 DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THỦY SẢN KHÔ
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
  Xin ý kiến góp ý Dự thảo báo tổng hợp “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ – ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
  Góp ý cho 03 Dự thảo TCVN: Máy Máy nông nghiệp tự hành; Thiết bị bảo vệ cây trồng
  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ, ĐIỀU, RAU QUẢ
  Góp ý cho Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị của Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối