Cần sớm tìm giải pháp hạn chế tổn thất chất lượng cá ngừ đại dương

(Đài PT-TH Khánh Hòa - 17/04/2014) -Cá ngừ đại dương là một trong số những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Khánh Hòa. Thông qua hoạt động này, giá trị của sản phẩm đã dần được khẳng định trên thị trường các nước trong khu vực và thế giới...THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG CHỦ LỰC

Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại
Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại